všeobecné obchodní podmínky

 

 

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, PŘEDEVŠÍM ručně vyráběných fotoalb mezi podnikatelkou, Kristinou Zsigmondovou, místem podnikání Točitá 1718/10,  140 00, Praha 4 – Krč (taktéž adresa pro doručování), IČ 86593838, email: reklamace@myvernissage.cz (dále jen „prodávající“) a jejími zákazníky či obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními PODMÍNKAMI, že s nimi souhlasí a zavazuje se jimi řídit.  Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany. Kupující je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.  Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Podnikatelem se rozumí:

  •  osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní   společnosti)
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), 
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a 
  •  osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 
Kupující – podnikatel nepožívá specifické ochrany, které požívá spotřebitel.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů/zboží, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, log či patentů prodávajícího nebo dalších společností, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Kupující tímto potvrzuje, že bere na vědomí, že každý jednotlivý kus zboží je autorským dílem Prodávajícího či jeho subdodavatelů dle zákona č. 121/2001 Sb., autorský zákon v platném znění a je chráněn tímto zákonem a souvisejícími právními předpisy. Jednotlivé části autorského díla mohou být chráněny také jako průmyslový vzor, ochranná známka apod.  Souhlasem s těmito obchodními podmínkami se Kupující zavazuje chránit autorská práva Prodávajícího k dílu (zboží) a nezasahovat aktivně či pasivně do autorských práv Prodávajícího a práv souvisejících s autorským právem.

 

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na webové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. E-shop operuje v české a anglické jazykové verzi. Veškeré smlouvy na e-shopu jsou uzavírány podle českého práva. Pro výklad pojmů a smlouvy jako celku je rozhodná česká jazyková verze e-shopu a česká jazyková verze všeobecných obchodních podmínek. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.myvernissage.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Kupující bere na vědomí, že zboží je ručně vyráběné a každý kus je originál, proto se každý jednotlivý kus může nevýrazně lišit od zboží vyobrazeného na webových stránkách www.myvernissage.cz Výrobky jsou ručně zpracované a každý z nich je jedinečný, proto je možné, že se budou jednotlivé kusy v detailech (ložení papíru, rozložení strukturových prvků, odstín barvy apod.) jemně lišit od vyobrazených produktů. Odchylky dané ruční výrobou zboží nemohou být předmětem reklamace.

 

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) či zákonem stanovenými povinnostmi. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Ceny A Objednávání

Všechny ceny jsou smluvní. Všechny uvedené ceny za zboží zahrnují všechny daně a poplatky, které mají být v České republice připočítávány. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny za zboží. Ceny jsou uvedené v Korunách českých, popřípadě v EUR, v závislosti na spuštěné jazykové verzi. Kupující má právo se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou za objednané zboží, která zahrnuje všechny další nezbytné náklady (balné, náklady na dodání apod.).

Tato celková cena za objednané zboží bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena za zboží, popř. celková cena za objednávané zboží v platnosti. Objednávání zboží bude prováděno VÝHRADNĚ PROSTŘEDNICTVÍM elektronického obchodu www.myvernissage.cz (dále a výše také jako  „e-shop“) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující výhradně své a Prodávající výhradně své. deslaná objednávka je závazná a nelze ji jednostranně měnit.

 

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „obč. z.“ nebo „OZ“) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14ti dnů ode dne převzetí věci/zboží. V případě, že Prodávající nepředal Kupujícímu - spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení ustanovení § 53 odst. 4 a 6 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Cena za zboží bude kupujícímu spotřebiteli vrácena do 30 dnů ode DNE ÚČINNOSTI odstoupení od smlouvy kupujícím. Na cenu za zboží, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.). Znečištěné zboží, poškozené zboží nebo zboží, na němž bude viditelná manipulace se zbožím kupujícím, která nelze bez dalších nákladů odstranit, tedy zboží s vadou není prodávající povinen přijmout! Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

•     na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

•     na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,

•     na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

•     na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,

•     na dodávku novin, periodik a časopisů,

•     spočívajících ve hře nebo loterii.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího uvedenou v čl. I. těchto všeobecných obchodních podmínek spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a číslem objednávky a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, že částka bude čerpána pro další nákup. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. 

Odstoupení od smluv kupujícím, který není spotřebitel

Odstoupení od takových smluv se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

 

Platební podmínky A Dodací podmínky

Platba celkové ceny za objednané zboží je možná pouze bankovním převodem na účet Prodávajícího KB č.ú.: 19-3167060287/0100. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. zhledem k tomu, že většina zboží bude vyráběna na zakázku, činí lhůta k odeslání zboží 2-3 týdny od okamžiku připsání celkové ceny za objednané zboží na účet Prodávajícího.

 

Dodání zboží bude provedeno prostřednictvím společnosti PPL CZ s.r.o. (dále jen “PPL”) Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami Kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami společnosti PPL, WWW.PPL.CZ, plně s nim souhlasí a zavazuje se jimi řídit. Níže následuje výtah z podmínek PPL: PPL doručuje zásilky do 24 hodin. Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné poškození. Pokud Kupující zjistí zjevné vady, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemnou formou do formuláře o převzetí zásilky doručovateli, a následně do 24hodin formou emailu PPL a Prodávajícímu. Skrytou vadu je Kupující povinen oznámit emailem PPL a PRODÁVAJÍCÍMU BEZ odkladu, nejpozději však do tří dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Oznámení o poškození zásilky musí být Kupujícím nahlášeno formou e-mailu na: reklamace@ppl.cz nebo tel. na zákaznickou linku PPL 844 775 775. Kupující je povinen pořídit fotodokumenci poškozeného zboží. Pokud tato zásada nebude prokazatelně dodržena, může být reklamace zamítnuta z důvodu nedostatku důkazů o vzniklé škody během přepravy. Sepsání Zápisu o škodě nelze považovat za uplatnění reklamace. Reklamace škody vzniklé na zásilce musí být uplatněna bez zbytečného odkladu poté, kdy byla zjištěna, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí zásilky k přepravě. Reklamaci je oprávněn u zasilatele uplatnit pouze Prodávající. z tohoto důvodu se Kupující a Prodávající zavazují poskytnout si veškerou možnou součinnost při reklamaci služeb PPL. Jakákoliv pozdější reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu nezbytnou součinnost při případných reklamacích u přepravních společností.

 

Záruční podmínky a Závěrečná ustanovení

Záruční podmínky na zboží se platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5. 2011. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLASÍM SE SHROMAŽĎOVÁNÍM, UCHOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBSAŽENÝCH V TOMTO FORMULÁŘI SPRÁVCEM, KRISTINOU ZSIGMONDOVOU, MÍSTEM PODNIKÁNÍ TOČITÁ 1718/10, 140 00, PRAHA 4 - KRČ , IČ 86593838, POPŘ. JINÝM SUBJEKTEM  PRO ÚČEL STANOVENÝ NÍŽE. TENTO SOUHLAS UDĚLUJI PRO VŠECHNY ÚDAJE OBSAŽENÉ V TOMTO FORMULÁŘI, A TO PO CELOU DOBU 5 (PĚTI) LET ODE DNE UDĚLENÍ SOUHLASU. ZÁROVEŇ JSEM SI VĚDOM/A SVÝCH PRÁV PODLE ZÁKONA Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZEJMÉNA USTANOVENÍ § 12 A 21 SE VŠEMI VYPLNĚNÝMI ČÁSTMI TOHOTO FORMULÁŘE JSEM BYL/A SEZNÁMEN/A, VŠECHNY ÚDAJE JSOU PŘESNÉ A PRAVDIVÉ A JSOU POSKYTOVÁNY DOBROVOLNĚ. SUBJEKT ÚDAJŮ TÍMTO PROJEVUJE VÝSLOVNÝ SOUHLAS S TÍM, ŽE SPRÁVCE JE OPRÁVNĚN PŘEDAT SPRÁVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA PODMÍNEK STANOVENÝCH ZÁKONEM Č. 101/2000SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JINÉMU SPRÁVCI.
SPRÁVCE TÍMTO PROHLAŠUJE, ŽE POSKYTNUTÉ OSOBNÍ ÚDAJE NEMOHOU BÝT ZPŘÍSTUPNĚNY JAKÝMKOLIV TŘETÍM OSOBÁM VYJMA OSOB VÝŠE UVEDENÝCH. 

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V SOULADU S § 5 ZÁKONA Č. 101/2000 SB. O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU VŠECHNY ÚDAJE UVEDENÉ V TOMTO FORMULÁŘI SHROMAŽĎOVÁNY A ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY KONTAKTOVÁNÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ, KTERÝ SI OBJEDNAL ZBOŽÍ, A TO ZA ÚČELEM ZASLÁNÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ, POPŘÍPADĚ UPŘESNĚNÍ OBJEDNÁVKY. DALŠÍM ÚČELEM JE ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ PODLE ZÁKONA Č. 480/2004 SB., O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI, A TO DO DOBY, KDY SUBJEKT ÚDAJŮ PŘÍMO A ÚČINNĚ ZAŠLE SPRÁVCI INFORMACI O TOM, ŽE SI NEPŘEJE, ABY MU BYLY OBCHODNÍ INFORMACE SPRÁVCEM NADÁLE ZASÍLÁNY), MAXIMÁLNĚ VŠAK NA DOBU 5 (PĚTI) LET. SUMARIZOVANÉ ÚDAJE Z TOHOTO FORMULÁŘE MOHOU BÝT POUŽITY SPRÁVCEM PRO STATISTICKÉ ÚČELY, A TO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU SPRÁVCE.

 

PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE

SPRÁVCE PROHLAŠUJE, ŽE BUDE SHROMAŽĎOVAT OSOBNÍ ÚDAJE V ROZSAHU NEZBYTNÉM PRO NAPLNĚNÍ STANOVENÉHO ÚČELU A ZPRACOVÁVAT JE POUZE V SOULADU S ÚČELEM K NĚMUŽ BYLY SHROMÁŽDĚNY. SPRÁVCE NEBO JINÉ FYZICKÉ ČI PRÁVNICKÉ OSOBY, KTERÉ ZPRACOVÁVAJÍ OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ SMLOUVY SE SPRÁVCEM JSOU POVINNI ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH, A TO I PO SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NEBO PRACÍ. POSKYTNUTÉ ÚDAJE BUDOU SLOUŽIT VÝLUČNĚ PRO POTŘEBY SL. KRISTINY ZSIGMONDOVÉ, MÍSTEM PODNIKÁNÍ TOČITÁ 1718/10, 140 00, PRAHA 4 - KRČ , IČ 86593838  
SPRÁVCE TÍMTO INFORMUJE SUBJEKT ÚDAJŮ O JEHO PRÁVECH VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 101/2000 SB. O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, A TO ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍCH:

SUBJEKT ÚDAJŮ MŮŽE POŽÁDAT O INFORMACI O ZPRACOVÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SPRÁVCE JE POVINNEN MU TUTO INFORMACI BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU POSKYTNOUT.

A PRÁVECH VYPLÝVAJÍCÍCH Z § 21

§ 21

(1) KAŽDÝ SUBJEKT ÚDAJŮ, KTERÝ ZJISTÍ NEBO SE DOMNÍVÁ, ŽE SPRÁVCE NEBO ZPRACOVATEL PROVÁDÍ ZPRACOVÁNÍ JEHO OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JE V ROZPORU S OCHRANOU SOUKROMÉHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA SUBJEKTU ÚDAJŮ NEBO V ROZPORU SE ZÁKONEM, ZEJMÉNA JSOU-LI OSOBNÍ ÚDAJE NEPŘESNÉ S OHLEDEM NA ÚČEL JEJICH ZPRACOVÁNÍ, MŮŽE

A) POŽÁDAT SPRÁVCE NEBO ZPRACOVATELE O VYSVĚTLENÍ,

B) POŽADOVAT, ABY SPRÁVCE NEBO ZPRACOVATEL ODSTRANIL TAKTO VZNIKLÝ STAV. ZEJMÉNA SE MŮŽE JEDNAT O BLOKOVÁNÍ, PROVEDENÍ OPRAVY, DOPLNĚNÍ NEBO LIKVIDACI OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

(2) JE-LI ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ PODLE ODSTAVCE 1 SHLEDÁNA OPRÁVNĚNOU, SPRÁVCE NEBO ZPRACOVATEL ODSTRANÍ NEPRODLENĚ ZÁVADNÝ STAV.

(3) NEVYHOVÍ-LI SPRÁVCE NEBO ZPRACOVATEL ŽÁDOSTI SUBJEKTU ÚDAJŮ PODLE ODSTAVCE 1, MÁ SUBJEKT ÚDAJŮ PRÁVO OBRÁTIT SE PŘÍMO NA ÚŘAD.

(4) POSTUP PODLE ODSTAVCE 1 NEVYLUČUJE, ABY SE SUBJEKT ÚDAJŮ OBRÁTIL SE SVÝM PODNĚTEM NA ÚŘAD PŘÍMO.

(5) POKUD VZNIKLA V DŮSLEDKU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ JINÁ NEŽ MAJETKOVÁ ÚJMA, POSTUPUJE SE PŘI UPLATŇOVÁNÍ JEJÍHO NÁROKU PODLE ZVLÁŠTNÍHO ZÁKONA.

(6) DOŠLO-LI PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ULOŽENÝCH ZÁKONEM U SPRÁVCE NEBO U ZPRACOVATELE, ODPOVÍDAJÍ ZA NĚ SPOLEČNĚ A NEROZDÍLNĚ.

(7) SPRÁVCE JE POVINEN BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU INFORMOVAT PŘÍJEMCE O ŽÁDOSTI SUBJEKTU ÚDAJŮ PODLE ODSTAVCE 1 A O BLOKOVÁNÍ, OPRAVĚ, DOPLNĚNÍ NEBO LIKVIDACI OSOBNÍCH ÚDAJŮ. TO NEPLATÍ, POKUD JE INFORMOVÁNÍ PŘÍJEMCE NEMOŽNÉ NEBO BY VYŽADOVALO NEÚMĚRNÉ ÚSILÍ.

 

 JSEM SI VĚDOM(A) TOHO, ŽE VÝŠE UVEDENÉ SOUHLASY JSOU DOBROVOLNÉ A JSEM OPRÁVNĚN(A) JE NEUDĚLIT.